Praca Specjalista Ds. Badań Polska: 1 ofert pracy

Budimex SA
Racibórz
Do Twoich zadań należeć będzie: wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie gruntów, kruszyw betonów i ...
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Badania I Rozwój", które mogą pasować do Twoich wymagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie, Polska
Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy metrologul. Elektoralna 2 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych.Wykonywanie prace związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca ; prowadzenie prac badawczo-rozwojowych; uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych.Przeprowadznie wzorcowań przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia, opracowywanie i analiza wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw.Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych.Współpraca z administracją terenową oraz Biurem Służby Miar w zakresie prowadzonych spraw, branie udziału w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML, WELMEC, ISO/REMCO.Opracowywanie, sprawdzanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania).Bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”).Przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi przyrządów do pomiarów kąta płaskiego, współczynnika załamania światła oraz kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji,Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania w warunkach użytkowania przyrządów. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819558 w godz. 8.00-16.00.Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznychdoświadczenie zawodowe/staż pracy3 lata doświadczenia zawodowegoDoświadczenie w pracy w laboratorium metrologicznym lubDoświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lubDoświadczenie w pracy w administracji miarpozostałe wymagania niezbędne:wiedza specjalistyczna z dziedziny pomiarów dziedziny kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii;znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru;wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej. znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych.umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji. umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych.znajomość normy PN-EN ISO 17025język angielski - umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowebardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych.umiejętność prowadzenia szkoleń. umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień.język niemiecki lub francuski – komunikatywny;umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyoświadczenie lub kopia dokumnetu potwierdzajacego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiajacym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracąOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2017-12-29Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Abra S. A.
Lublin, Lubelskie, Polska
Jesteśmy dużą, stabilną firmą, działającą w branży meblowej. Budujemy ogólnopolską sieć sprzedaży, dzięki ludziom, którzy tworzą Abrę.Poszukujemy ludzi, z którymi po prostu chce się przebywać. Dla nas nie jest najważniejszy przebieg Twojego zatrudnienia, ale Ty sam - Twoja chęć do pracy i Twoje cenne doświadczenie życiowe.Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji.Jeżeli: Potrafisz uporządkować i zorganizować przestrzeń wokół siebie  Lubisz rozmawiać z ludźmi i chętnie im pomagasz  Poszukujesz swojego miejsca na dłużej Masz dobrą kondycję fizyczną, a przeniesienie mebla nie stanowi dla Ciebie problemuA jeśli do tego jeszcze: Angażujesz się w swoje obowiązki Samodzielnie montowałeś mebleTwoje zadania: Montaż mebli ekspozycyjnych Obsługa magazynu sklepowego Rozładunek i załadunek dostaw Wydawanie towaru KlientomOferujemy: Umowę o pracę - pełny etat Stabilne zatrudnienie Stałe wynagrodzenie Szkolenie stanowiskowe Pakiet usług medycznych w prywatnej placówce (po 6 miesiącach od momentu zatrudnienia) Rabaty na asortyment sklepu AbraProsimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922, ze zm.)"Chcemy Cię poznać. A Ty - Chcesz poznać nas? Kliknij w przycisk ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje CV. Czekamy na Ciebie!
Citi Service Center Poland
Warszawa
PROGRESS STARTS HERE Citi Service Center Poland is an initiative to establish a network of service centers providing services to other entities operating within the Citigroup around the world. Citi Service Center Poland employs over 3800 highly qualified staff in three locations: Warsaw, Olsztyn and Lodz. Currently we provide services to over 90 countries in Europe, Asia, Africa, both Americas and Australia. Our employees use over 27 languages every day. Working in our organization involves working on international projects, in dynamic environment.Statistician, Data ScientistWork place: Warszawa17080570DescriptionThe Statistician will have responsibility to conduct independent validation of anti-money laundering (AML) models, statistical analyses and optimization of the transaction monitoring system.   Responsibilities:   Perform model independent validation of predictive models (linear regressions, models for binary outcome) using SAS/R statistical software within the agreed schedule and ensure execution follows the global methodology and is in compliance with model governance policy, guidelines and OCC requirements Conduct annual model performance assessments to ensure existing models are working as intended and meet the criteria and /or make model improvement recommendations Prepare model validation reports in a detailed, structured and clear manner, describing the outcomes of the analysis performed and include a conclusion based on the validation Apply statistical methods to organize, analyze, and interpret data to perform model validations Use visualization techniques to display data and the results of analysis in clear straightforward presentations that can be understood by non-technical readers Write efficient SQL and PL-SQL queries in complex Very Large Scale database environment Distribute validation reports and consult with model and business owners and other stakeholders such as senior management, on model validation resultsQualificationsRequirements: Essential:  Minimum of 2- 3 years of experience in SAS and SQL (R software will be an asset) Minimum of 2-3 years of experience with relational databases such as Oracle, SQL Server, and Data Marts/Data Warehouses. Experience in reporting the results of analysis in clear written form, and in presenting the findings during meetings and conference calls  Statistical/data analytical skills - including both calculation and interpretation of outcomes  Very good  English language skills Understanding of technical requirements, ability to communicate with technical support  Strong programming skills ( SAS 4GL, SQL as a must, R & VBA will be an asset) Proficiency in data visualization and scripting/programming language At least BA degree in statistics/mathematics/technical science  Degree in economics/banking may be considered if strong analytical skills proved   Desirable:  Experience in designing AML detection and monitoring systems will be considered as asset Experience with very large transactional systems. Knowledge of Mantas will be considered as asset To apply for the vacancy please click on the 'APPLY' button below.  Please be informed that we will contact selected candidates only. You are kindly requested to include the following clause in your application: “I hereby give my consent to the processing of my personal data included in my job application for the purpose of the recruitment process and after its completion for the purpose of future recruitments (pursuant to the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, Journal of Laws No. 133, item 883).Citi is registered trademark of Citigroup Inc., used under license. Citigroup Inc. and its subsidiaries are also entitled to rights to certain other trademarks contained herein. www.citibankeurope.plCitibank Europe PLC
IPOCHEM SP. Z O.O.
Warszawa, mazowieckie
Okolice Gliwic, slaskie
Dla naszego Klienta, firmy z branży automotive zlokalizowanej w okolicach Gliwic, poszukujemy osoby na stanowisko Metrolog - Technik metrologii.Osoba na stanowisku Metrolog będzie odpowiedzialna za:- przeprowadzanie pomiarów wytrzymałościowych, geometrycznych - analizę wyników pomiarów produkcyjnych i  wyszukiwanie przyczyn powstawania nieprawidłowości- przygotowywanie raportów oraz współpracę z innymi działami przy nowych projektach- przeprowadzanie szkoleń dla operatorów z obsługi sprzętu pomiarowegoOd Kandydatów oczekujemy: - pierwszych doświadczeń/ stażu na stanowisku Metrolog lub Młodszy Inżynier Jakości- dobrej znajomości j. angielskiego- gotowości do pracy zmianowej- znajomości podstawowych urządzeń pomiarowych- umiejętności czytania rysunku technicznegoNasz Klient oferuje:- dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty multisport- darmową naukę języków obcych - j. angielski oraz j. niemiecki- ubezpieczenie grupowe- eventy pracownicze
Devire
wielkopolskie, Poznań
Twoja przyszła Firma / Your future CompanyNaszym Klientem jest jedna z największych międzynarodowych firm doradztwa strategicznego i operacyjnego w Polsce, która cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku światowym. Posiada kilkadziesiąt biur zlokalizowanych w różnych krajach świata. Wspiera ponad 1000 doświadczonych specjalistów w Polsce. Globalny charakter firmy sprawia, że ich Klienci korzystają z wiedzy i doświadczeń międzynarodowych ekspertów. Stałym celem firmy jest poprawa wyników swoich kontrahentów.W związku z dynamicznym rozwojem firmy na terenie Polski, do biura w Poznaniu, szukamy osoby, która stanie się członkiem zespołu lokalnego naszego Klienta, na stanowisku Talent Researcher. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie kandydatów przy pomocy nowoczesnych narzędzi, kontaktu z kandydatami, współpracę z Managerami oraz Rekruterami w celu tworzenia strategii pozyskiwania kandydatów oraz pomoc przy rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i managerskie.Nasz Klient zapewnia: Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie Szeroki pakiet socjalny - jeden z najlepszych na rynku lokalnym (m.in. karta lunchowa, bonus roczny, ubezpieczenie medyczne oraz dentystyczne, kartę Multisport) Pakiet relokacyjny Doskonałą lokalizację biura w samym centrum Poznania Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swoich umiejętności U Kandydatów zwracamy uwagę na:Wykształcenie wyższe Doświadczenie w branży HR Płynną znajomość języka angielskiego (C1) Bardzo dobrą znajomość rynku pracy Zainteresowanie tematyką poszukiwania kandydatów Dokładność w wykonywaniu zadań Umiejętność pracy pod presją czasu Nasz Klient zapewnia:
Adecco Poland Sp. z o.o.
Siechnice, dolnośląskie
Zadania: obsługa wózków widłowych i suwnicy, obsługa komputera, praca na myjni, załadunek automatu myjącego, odbiór umytych detali z automatu, obsługa urządzeń myjących. Wymagania: doświadczenie jako operator wózka widłowego, uprawnienia na wózki widłowe i suwnicę, chęć i motywacja do pracy, dokładność i sumienność, doświadczenie w obsłudze urządzeń elektrycznych. Oferujemy: umowę o pracę, bezpłatny dojazd z Wrocławia, pracę w systemie 2 zmianowym od pon-pt, zdobycie cennego doświadczenia, kartę sportową i opiekę medyczną. Zainteresowała Cię nasza oferta? Aplikuj i poleć nas swoim znajomym! Numer referencyjny: OP/05/2017/WRC/MD Data aktualizacji: 2017-12-12 Rodzaj umowy: Na czas określony Rodzaj pracy: Pełny etat Minimalne doświadczenie: Tylko praktyki Wykształcenie: Bez wykształcenia Ilość wakatów: 1
K&K Selekt
Podkarpackie
Aktualnie dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży lotniczej, w związku z nową inwestycją poszukujemy Kandydata/-tki na stanowisko:Mechanik Przemysłowy (Head of Maintenance)Główne obowiązki: Planowanie i wykonanie konserwacji prewencyjnej i zapobiegawczej maszyn produkcyjnych i instalacji w zakładzie;Nadzór nad magazynem części zamiennych i części eksploatacyjnych;Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną;Weryfikacja przyczyn awarii i przestoi maszyn;Utrzymanie sprawności maszyn, konserwacje i naprawy instalacji NC oraz linii zrobotyzowanych;Uruchamianie nowych procesów dotyczących projektów produkcyjnych;Ustawianie parametrów nowych maszyn i programowanie robotów;Praca nad rozwojem technicznym i technologicznym polepszaniem procesów produkcyjnych;Przeprowadzanie analizy procesu produkcyjnego na podstawie czasu i metod produkcji;Realizacja planów działań i sprawdzanie ich prowadzenia;Współuczestnictwo w audytach i procesach certyfikacji. Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne;Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika przemysłowego;Znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację;Wiedza z pneumatyki, mechaniki, automatyki i elektroniki/elektryki;Uprawnienia SEP;Wiedza i doświadczenie z zakresu normy ISO, mile widziane NADCAP i/lub ISO TSZnajomość narzędzi statystycznej kontroli procesu;Nastawienie na realizację powierzonych obowiązków;Zaangażowanie oraz chęć poszerzania swoich umiejętności.Oferujemy: Możliwość udziału w projekcie greenfield;Samodzielność oraz możliwość wykazywania się inicjatywą i wiedzą merytoryczną;Możliwość doskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych;Możliwość awansu;Atrakcyjne wynagrodzenie.Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.Aplikacje zawierające CV w języku polskim i angielskim prosimy przesłać na podany poniżej adres e-mail, wpisując w temacie wiadomości nr. referencyjny stanowiska.Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moichdanych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesurekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Niedźwiady, wielkopolskie
Firma Grupa AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zatrudni laboranta/laborantkę do laboratorium z zakładzie produkcyjnym w Niedźwiadach/koło Kalisza. Wymagania: wykształcenie wyższe chemiczne. Praca w systemie trzyzmianowym. Oferujemy umowę o pracę.
Grupa LOTOS S.A.
Gdańsk
obsługa wniosków formalnych w ramach procedury realizacji projektów;zarządzanie dokumentacją projektów;współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie pozyskiwania zasobów do realizacji projektów;współpraca z wykonawcami zadań projektowych;prowadzenie projektów od etapu analizy do etapu wdrożenia.wykształcenie wyższe min. licencjackie, najlepiej związane z budowaniem i zarządzaniem systemami IT;doświadczenie w realizacji projektów IT poparte referencjami;minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;biegła obsługa programów komputerowych w ramach pakietu MS Office, szczególnie MS Project;umiejętność szybkiego działania i efektywnej organizacji własnej pracy;komunikatywność, dyspozycyjność;język angielski minimum na poziomie FCE;zdolności analityczne;prawo jazdy kat. B.zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,narzędzia niezbędne do wykonywania pracy – telefon, laptop,atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,karta pracownicza LOTOS Biznes (rabat na paliwo i wybrane towary z oferty stacji),możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.