Praca Specjalista Ds. Badań Polska: 2 ofert pracy

Diagnostyka Sp. z o.o.
Kraków, małopolskie
Specjalista ds. Technologii i Badań Laboratoryjnych (Kraków) Do Twoich zadań należeć będzie: ocena metod oznaczania badań laboratoryjnych ...
SPA FOOD
Poznań, Wielkopolskie
W związku z dynamicznym rozwojem firmy z branży spożywczej i otwarciem nowego biura w Poznaniu pilnie zatrudnimy od zaraz na poniższe stanowiska - praca od ...
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Badania I Rozwój", które mogą pasować do Twoich wymagań
Newag IP
Nowy Sącz, małopolskie
Obowiązki:udział w koordynacji procesu certyfikacji pojazdów oraz nadzór nad jego przebiegiemkompletowanie dokumentacji koniecznej dla uzyskania homologacjiorganizacja oraz nadzorowanie terminowego wykonania testów oraz badań produkowanych pojazdówprowadzenie uzgodnień technicznych z klientamikontakty z polskimi i zagranicznymi jednostkami urzędowymi w zakresie uzyskania homologacjibudowanie i utrzymywanie pozytywnej relacji z klientamiwspółpraca z działem konstrukcyjnym w celu zapewnienia zgodności konstrukcji z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i/ lub unijnegoWymagania:wykształcenie wyższe technicznemile widziana wiedza dotycząca procesu homologacji pojazdów szynowych oraz regulacji prawnych w tym obszarzeznajomość języka włoskiego i/ lub angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacjęumiejętność sprawnego zastosowania przepisów prawa krajowego i/ lub unijnegogotowość do zagranicznych podróży służbowychwysoko rozwinięte zdolności komunikacyjnesamodzielność w działaniuOferujemy:uczestnictwo w innowacyjnych projektachdofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychdofinansowanie do kart Multisportciekawą pracę pełną wyzwań w młodym, dynamicznym zespoleuczestnictwo w szkoleniachsystem premiowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie, Polska
Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:metrologul. Elektoralna 200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uczestniczenie w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tachografów oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych z zakresu właściwości Laboratorium Opracowywanie i analiza wyników ww. badań.Uczestniczenie w opiniowaniu pod względem technicznym dokumentacji technicznych załączanych do wniosków o: wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów analogowych lub cyfrowych, wydanie upoważnienia do legalizacji tachografów analogowych, utworzenie punktu legalizacyjnego z zakresu właściwości Laboratorium.Wykonywanie pomiarów, analiza i ocena ich wyników w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium.Udział w opracowywaniu, sprawdzaniu i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania).Przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.Wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem stanowisk pomiarowych.Wykonywanie prac administracyjnych.Warunki pracyCo oferujemy naszym pracownikom? - stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar, - otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - trzynaste wynagrodzenie, - ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, - szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych, - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach), - możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie, - pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej, - pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych, - szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE), - rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny, - możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi taksometrów, przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, tachografów oraz wykresówek i kart do tachografów cyfrowych. Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacja o metodach naboru: Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym Etap II – rozmowa kwalifikacyjna (w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego)UWAGA! Uprzejmie informujemy, ż dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.htmlDo składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 93 84 w godz. 8.00-16.00. Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznychdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracąznajomość zagadnień z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa w transporcie drogowymznajomość podstaw szacowania niepewności pomiarudobra znajomość zagadnień matematycznychumiejętność obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Officeznajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacjiumiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnymdobra kondycja fizyczna (praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego), dyspozycyjność (delegacje)umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognozumiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpieńznajomość normy PN-EN ISO 17025Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokument potwierdzający znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnymDokumenty należy złożyć do: 2018-07-31Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Adecco Poland Sp. z o.o.
mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki
Poszukujemy energicznych osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz aktualną książeczką sanitarno- epidemiologiczną do pracy w punkcie sprzedażowym na lotnisku w Modlinie Zadania :Obsługa klienta i kasy fiskalnej oraz dbanie o wizualny wystrój punktuOferujemy :Atrakcyjne wynagrodzenie : 16zł NETTO/h oraz 18zł NETTO w godzinach nocnychElastyczny grafik : to Ty wybierasz ile i kiedy chcesz pracować - Pn-nd w godz. 4.30-23.30Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie z możliwością nawiązania stałej współpracyEkstra lokalizację! Praca na lotnisku w Modlinie, gdzie dojedziesz autobusem, samochodem, pociągiem, a nawet samolotem!Poleć tą ofertę znajomym! mamy aż 8 wolnych miejsc! Fajnie byłoby pracować razem :)Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatamiOferta dotyczy pracy tymczasowej
GM POLSKA Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice
Firma GM POLSKA Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko:MŁODSZY SPECJALISTA KONTROLI JAKOŚCIOgólny zakres obowiązków:- nadzór nad systemem jakości oraz procesu- przygotowywanie dokumentacji jakościowej- współpraca z działem produkcji w celu ciągłego doskonalenia procesuWymagania:- wykształcenie wyższe (również w trakcie studiów) lub średnie- doświadczenia w dziale jakości- znajomość standardów i narzędzi jakości (5S, ISHIKAWA, PARETO, 5WHY)- praktyczna znajomość zagadnień: FMEA, Control Plan, PPAP- umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych: suwmiarka, mikrometr, wysokościomierz- wysokie umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne- komunikatywna znajomość j. angielskiego (mile widziana znajomość j. włoskiego)- prawo jazdy kat. BOferujemy:- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę- pełny wymiar etatu- niezbędne narzędzia pracy- praca w międzynarodowym środowisku- premia obecnościowa- premia za staż pracy- bonus urlopowy
Weegree
Skawina, małopolskie
WEEGREE jest firmą działającą w obszarach outsourcingu zatrudnienia, technologii informatycznych oraz consultingu HR. Od 10 lat współpracujemy z klientami z Belgii, Holandii i Polski. Solidność, wysoka jakość i indywidualne podejście do każdego projektu to nasze największe atuty. Wieloletnie doświadczenie pozwala zrozumieć nam potrzeby rynku, co owocuje budowaniem długotrwałych relacji. Pracownik Działu Kontroli Jakości  Miejsce pracy: SkawinaOpis stanowiska:Kontrolowanie procesu wykonywanych zdobień metodą sitodruku, haftu, DTG.Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie kontroli.Przeprowadzanie kontroli zgodnie z procedurą.Przygotowywanie raportów i analiz.Dbanie o porządek i organizację własnego stanowiska pracy.Wymagania:Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00).Sumienność, dokładność, staranność.SpostrzegawczośćDyspozycyjność.Zaangażowanie w wykonywaną pracę.Dbałość o szczegóły, zdolności manualne.Chęć do pracy.Oferujemy:Stabilne zatrudnienie.Możliwość rozwoju i awansu.Gwarantowane ubezpieczenie.Pracę w miłej atmosferze.Dodatkowe informacje:MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY OD ZARAZ!Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.Kontakt telefoniczny: 882-167-625
2800.00 PLN
OPTIMA Medycyna SA
Prudnik
Wdrażanie i zarządzanie programem POZ Plus, a w szczególności: - zapewnienie przepływu informacji między uczestnikami procesu udzielania świadczeń, - organizowanie współpracy wewnątrz zespołu PZO Plus, -określenie populacji pacjentów uprawnionych do Bilansów oraz do programu Zarządzania Chorobą, - wspieranie organizowania procesu leczenia i profilaktyki , w tym prowadzenie elektronicznego terminarza wizyt, - informowanie świadczeniobiorców o udziale w pilotażu POZ PLUS i uzyskanie ich pisemnej zgody wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody zamieszczonego w zarządzeniu o POZ PLUS, - dbanie o oznaczenie placówki logotypem pilotażu POZ PLUS, opracowanym i dostarczonym przez Fundusz, - opracowywanie raportów z realizacji pilotażu POZ PLUS przekazywanych do Funduszu.Wykształcenie wyższe (zdrowie publiczne, zarządzanie, ekonomia). Doświadczenie w pracy w obszarze ochrony zdrowia. Zorientowanie na zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych. Teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów i procedur obowiązujących w obszarze ochrony zdrowia (Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej). Mile widziane doświadczenie zawodowe w realizacji programów unijnych. Dobra organizacja pracy. Samodzielność i odpowiedzialność.Komunikatywność Umiejętnoś pracy samodzielnej i zespołewej
Warszawa, mazowieckie
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Chcesz postawić swoje pierwsze kroki w rekrutacji? Szukasz miejsca, gdzie możesz wykorzystywać swój potencjał? Lubisz pracować z ludźmi, którzy chętnie dzielą się ...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Katowice, śląskie
Urząd Statystyczny w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie analiz krótkookresowych i informacji bieżących zgodnie z rocznym Planem wydawniczym Urzędu w celu dostarczenia odbiorcy informacji statystycznych o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Opracowywanie zbiorczych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz przygotowywanie zbiorczych publikacji rocznikowych. Opracowywanie koncepcji publikacji tematycznych i innych form prezentowania informacji wynikowych z badań statystycznych (notatki sygnalne, foldery i itp.) w celu dostarczenia odbiorcy szczegółowych informacji o badanych zjawiskach społeczno-ekonomicznych. Przygotowywanie treści anglojęzycznych w publikacjach i opracowaniach wynikających z Planu Wydawniczego Urzędu, współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami oraz w innych materiałach związanych z realizacją zadań ośrodka; dokonywanie tłumaczenia materiałów anglojęzycznych na język polski. Uczestnictwo w pracach w zakresie promocji statystyki i popularyzacji jej zasobów informacyjnych z uwzględnieniem edukacji statystycznej w celu rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych. Uczestnictwo w pracach dotyczących analizy potrzeb odbiorców danych statystycznych oraz zakresu możliwych do udostępnienia danych z badań statystycznych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników. Uczestnictwo w pracach w zakresie przygotowania prezentacji i materiałów promocyjnych wynikających ze współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami w celu przygotowania regionalnych opracowań analitycznych oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Krajowe wyjazdy służbowe (szkolenia, spotkania) / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Praca w budynku czterokondygnacyjnym / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach/arch.html Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu - test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2435,99 zł + wysługa lat. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-227. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość ustawy o statystyce publicznej Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji Współpraca Komunikacja interpersonalna Rzetelność Znajomość MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. podstawowa wiedza statystyczna i ekonomiczna. znajomość narzędzi informatycznych służących do prac edytorsko-analitycznych oraz graficznej prezentacji danych. myślenie analityczne. kreatywność. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Data aktualizacji: 2018-07-12 Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony Rodzaj pracy: Pełny etat Minimalne doświadczenie: 1 rok Wykształcenie: Wyższe licencjackie Ilość wakatów: 1
Cpl
Wrocław
Opis stanowiskaCpl Jobs jest częścią międzynarodowej grupy Cpl Resources, świadczącej usługi w zakresie rekrutacji i HR. Od lat pomagamy największym talentom rozwijać karierę, a czołowym firmom na polskim i europejskim rynku umożliwiamy znalezienie najlepszych specjalistów.Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy usług konsultingowych, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownik administracji biurowej z j. obcym - rozwój w obszarze finansów, HR lub ITMiejsce pracy: WrocławOpis stanowiska:Poszukujemy specjalistów w różnych obszarach biznesowych (szczególnie finansów, HR i IT), zarówno osób rozpoczynających swoją karierę, jak i chcących zmienić obszar zatrudnienia. Kluczowym kryterium branym pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego jest znajomość języków obcych. Wymagania:Bardzo dobra znajomość jednego z języków: francuski, niemiecki, holenderski, włoski.Dobra, komunikatywna znajomość j. angielskiego.Wiedza w zakresie MS Office i Windows.Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywanych obowiązkach.Chęć rozwoju w obszarach biznesowych, szczególnie w księgowości i finansach, HR lub IT. Oferujemy:Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem.Możliwości rozwijania i doskonalenia zdolności językowych w międzynarodowym środowisku.Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, m.in. karta Multisport, prywatna opieka medyczna, wejściówki do kin, teatrów, restauracji.Wewnętrzne szkolenia (profesjonalne szkolenia wewnętrzne, kursy językowe).Możliwość rozwoju w strukturach firmy - awanse.Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim na adres: patrycja.gwozdz@cpljobs.pl