Wg, twoejgo zapytania "Praca Pracownik Banku w Polska" niczego nie znaleziono
Rekomendacje dla wyszukiwania :
  • 1. Spróbuj wpisać bardziej ogólne zapytanie
  • 2. Sprawdź poprawność podanego stanowiska
  • 3. Załóż powiadomienia o nowych ofertach pracy wg. zapytania "Praca Pracownik Banku w Polska" w formie poniżej i otrzymasz pierwszy nowe ogłoszenia
Utworzyliśmy listę ofert pracy według kategorii "Finanse / Ekonomia", które mogą pasować do Twoich wymagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Częstochowa, slaskie, Polska
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:księgowyIzba Administracji Skarbowej ul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowej,obsługiwanie zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne,prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz informacji Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,- obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,- zagrożenie korupcją,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze - budynek składa się z 2 połączonych segmentów (2 piętra i 6 pięter) wyposażonych w windy,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemychInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-77.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki),umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu,samodzielność, inicjatywa, kreatywność,umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-05-31Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Departament Służby Cywilnej
śląskie, Polska
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Zespół do spraw administracyjno-finansowo-księgowych Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobuckuul. ks. kard. Wyszyńskiego 1542-100 Kłobuck Warunki pracy umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, komunikatywność, narzędzia i materiały pracy-komputer, bariery architektoniczne, budynek dwupiętrowy bez windy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie planów finansowych Inspektoratu,realizowanie budżetu Inspektoratu zgodnie z planem finansowym,prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z zasadą rachunkowaści,prowadzenie ewidencji składników majątkowych Inspektoratu oraz przygotowywanie okresowych inwentaryzacji,sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością budżetowo-finansową Inspektoratu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie: średnie ekonomiczne pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 310 01 34. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobuckuul. ks. kard. Wyszyńskiego 1542-100 Kłobuck
Sii Poland
Wrocław
 Account Resource ManagerLocation: WrocławThe challenges waiting for you: Developing relationships with prestigious clients from different sectors Recruiting and managing team of consulting engineers Selling IT solutions and servicesRequired skills: 2 years of experience in Sales B2B and recruitment  Experience in sourcing candidates Experience in selling IT solutions and services will be a clear advantage Ability to build trust and maintain long term relationship with clients Creativity and determination in achieving targets Openness, excellent communication skills Very good command of English University degreeYour benefits: Prestigious and stable employer awarded with Great Place to Work title four times and achieving 30% revenue growth annually Unique projects carried out for more than 200 international leaders from industries such as automotive, aviation, hi-tech, finance Cooperation with experts – 12 Competency Centers running projects based on world-class solutions: IBM, Microsoft, SAS, Xamarin, Oracle, or Red Hat Internal app Job Changer, allowing you to change your project easily, explore new technologies, or relocate to another Sii branch Constant development facilitated by technical trainings, language courses (including Polish lessons for foreigners), and technology conferences (you can join them as a listener or an expert) A programme supporting the best employees – Top Gun Financial support of your passions and charity initiatives (SiiPower Volunteers) Countless integration meetings (Beer Fridays, picnic, integration weekend, Santa Claus party)Are you interested in this offer?APPLY NOWor send your CV to rekrutacja-warszawa@pl.sii.euRECOMMEND AN IT EXPERTYour friend would be great for this job? Recommend him/her and receive a bonus! RECOMMEND AN IT EXPERT FOR WORK AT sii IF WE HIRE HIM / HER YOU WILL GET UP TO 4000 PLN Learn moreRemember to attach the following personal data processing consent:„I hereby agree for processing of personal data by Sii Sp. z.o.o. with the residence at al.Niepodległości 69, 02-626, Warsaw for current and future recruitment processes. Please be advised that the Data Administrator is Sii Sp. z.o.o. with the residence at al.Niepodległości 69, 02-626, Warsaw, data is collect for current and future recruitment processes. Without express consent, the data will not be made available to other data recipients in accordance with art.7 Section 6 by the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data(unified text: Journal of Laws from 2016, item 922, with amendments) you are entitled to access your data and correct them. Providing your personal data is voluntary.”Please note that we will contact only selected candidates.      www.sii.pl
LPP S.A.
Gdańsk, pomorskie
TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:Samodzielne prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,Prowadzenie bazy danych pracowników,Ewidencja i rozliczanie czasu pracy,Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika,Kontrola szkoleń BHP oraz badań lekarskich,Prowadzenie akt osobowych,Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, obsługa PFRON oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, urlopów itd.SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:Posiada minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dużej firmie (obsługa kadrowo - płacowa minimum 350 pracowników),Zna program SAP HR (mile widziane),Bardzo dobra zna przepisy dotyczące czasu pracy (różne systemy) oraz ma doświadczenie w jego rozliczaniu,Bardzo dobra znajomość naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania umów cywilnoprawnych,Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych, ZUS oraz prawa pracy,Bardzo dobra znajomość programu Płatnik oraz aplikacji Microsoft Office (zwłaszcza Excel),Bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, inicjatywa, samodzielność, skrupulatność, dyskrecja,Umiejętność pracy w zespole.OFERUJEMY:Stabilne miejsce zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku odzieżowym,Ciekawą pracę w kreatywnym zespole,Możliwość rozwoju zawodowego.
IBM BTO Business Consulting Services
małopolskie, Kraków
IBM BTO BCS in Cracow is one of the leading international companies providing business process support services. In our center we are providing accounting and financial services to foreign customers in three core processes: Accounts Payables, Accounts Receivable and General Ledger. Payroll Operations ManagerWork location: Poland, Cracow, Armii Krajowej 18 Position description:Payroll Operations Manager is a role designed to manage the entirety of Core Payroll Operations for the in-scope geographies where the ultimate purpose is to pay salaries on time and accurately to employees to the defined service levels and deadlines. Also to support employees queries related to payroll. To achieve this POM will be required to liaise and collaborate with various stakeholders and be the prime focal point for APAC payroll team operations management.On top of seamless operations the Payroll Operations Manager is expected to play a key role in Project Intakes Team collaborating in process improvement and process standardization opportunities ideas generation, project sizing and implementation.This role involves managing of team of 10+ people and reports into Payroll Global Operations Manager (GOM) within IBM organization.  Scope of responsibilities: Establish and maintain efficient and productive working relationship with client Payroll Operations management and other stakeholders vital for seamless payroll delivery Prepare and give status of payroll operations on request and periodically through pre-defined governance process Oversee execution of payroll cycle - evaluate impact of identified payroll process issues, bring them to client attention on time Ensure that ad-hoc and infrequent payroll tasks are initiated and completed always on time Monitor SL/KM attainment (intra-month wherever applicable) and initiate corrective action immediately if required Work on Root Cause Analysis in case of error or omission, ensure completion of containment and corrective actions. Ensure high control posture of operations team Ensure process adherence by the operations team Promote the use of and support the creation of rich, usable and up-to-date process documentation Promote process change ideas from the team, provide initial evaluation and channel them through defined change management  model Suggest and advocate for process improvement and standardisation ideas Collaborate within project team; offer subject matter support, consultative guidance on the project impact on operations; support by making operations teams resource available for the projects Ensure team size and structure is adequate, scalable, robust and resilient deliver seamlessly and to absorb and accommodate additional projects, momentary workload increases and unexpected absences as well as team attrition Initiate discussion on additional staffing and take administrative action to staff the team on time Ensure timely and comprehensive communication through regular team and 1:1 meeting; drive good team spirit Lead and motivate team by committing time to team development through coaching and mentoring Review new joiner onboarding programme and suggest changes as required; conduct new joiner onboarding Establish structure to effectively support all people management and admin tasks including but not limited to: labour claim, holidays, training and development, team goals and appraisal, compensation etc. be the stand-in for Payroll Global Operations Manager (GOM)Requirements- background and experience; skills and competencies: Background: business, preferably finance and accounting At least 5 years experience in payroll operations; CPP certification would be an asset At least 3 years experience at independent payroll team/people/process manager position Experienced in driving groups to work in a service oriented customer focused environment Demonstrated exceptional interpersonal, communication and influencing skills Able to synthesize, prioritize and drive results with a high sense of urgency Fast learner - expected to comprehend large amount of highly variable data and process details Excellent analytical skills - ability to process large amount of data from miscellaneous sources to support well informed decision Ability to view process holistically to support strategic idea generation as well as process standardization efforts Able to generate process improvement ideas; proven record of process improvements preferably in payroll area  Outstanding work organization, prioritisation and ability to work under high time pressure to deliver to tight deadlines Fluent command of English Fluent command of Excel Familiarity with globally implemented systems and applications supporting payroll processes Readiness to work flexible hours to support geos in the different times zones How to apply:If you are interested, please send your CV via Apply button below. IBM BTO reserves the right to contact selected candidates
ManpowerGroup Sp. z o.o.
śląskie, Katowice
Zadania na stanowisku:Weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowychAsystowanie przy przygotowaniu raportów dla klientówWprowadzanie danych do systemu księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i UORProwadzenie ksiąg rachunkowychPomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowychAsysta podczas audytówPomoc w przygotowywaniu rozliczeń i deklaracji podatkowyc Oczekiwania względem kandydatów:Znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (CIT/ VAT)Minimum roczne doświadczenie w księgowości (mile widziana praktyka w biurze rachunkowym)Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśnieZnajomość programów księgowych klasy ERP (dodatkowy atut)Dobra znajomość MS Excel i MS WordChęć rozwoju zawodowegoDyspozycyjność do podjęcia pracy od zarazOferujemy:Pracę w międzynarodowym środowiskuSzeroki pakiet benefitów pozapłacowych (wyjazdy integracyjne, bonus urodzinowy, owocowe środy, darmową naukę języka angielskiego w biurze, bonusy pieniężne na święta)Umowę o PracęAtrakcyjne wynagrodzenieMożliwość podjęcia pracy od zaraz
Hays
Gdańsk, pomorskie
Your new companyA well-known and prestigious consumer brand, with its Global Business Service Center in Gdańsk, is currently looking for a person to hold the position of Senior RTR Accountant with German. Your new roleAs a part of RTR Team you will be performing general accounting and reporting including processing journal entries, posting and reconciliation of intercompany transactions and process allocations . In addition, your responsibilities will include fixed-asset accounting (calculating and recording depreciation), managing treasury operations (e.g. cash management, processing and overseeing of electronic fund transfers, maintenance of EBS rule and management of cash equivalents) and managing fixed-asset project accounting including capital project accounting, monitoring and tracking of capital projects and budget spending and recording of project-related transactions. Your duties will also include performing cost of sales analysis: producing and reconciling sales and cost of sales reports. What you'll need to succeedThe ideal candidate for this role should possess at least 3 years of experience at RTR/GL. Solid understanding of accounting and corporate finance principles and procedures as well as proven knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and regulations. What is more, the person on this position would need proficiency in MS Office and ideally knowledge in SAP. Fluency in English and German in speaking and writing is a must. What you'll get in returnOur Client offers a full time job in a fast growing organization, development opportunities, competitive benefits package as well as great working atmosphere in a fast-moving environment.What you need to do nowIf you're interested in this role, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.
2100.00 - 2100.00
USŁUGI FINANSOWE-PRAWNE BINDEK BARBARA
Gierałtowice, Gliwice
Zakres obowiązków:Wykształcenie średnie lub wyższe; pozyskiwanie iobsługa klientów; przedstawianie oferty firmy; doradztwo finansowe;jedna zmiana; miejsce pracy: Gierałtowice
Jobman Group
śląskie, Tychy
wymagania - aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych- pełna dyspozycyjność- konieczność odbycia rozmowy z kierownikiem sklepuobowiązki Pracownik hali sprzedaży / dział wędliny - oferta pracy tymczasowej. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie- obsługa stoiska z wędlinami / nabiałem (w tym obsługa krajalnic)- oraz obsługa Klienta zgodnie ze standardami firmyoferujemy - pracę na umowę zlecenie (możliwość przejścia na umowę o pracę po 1000 godz.)- pełen etat- pracę w oparciu o grafik ustalany ze sklepem- wsparcie konsultantów i Rzecznika Pracownika- możliwość refundacji badań sanepiduPraca dorywcza - praca dodatkowa - praca również dla studentów! dodatkowe informacje Aplikacje powinny zawierać klauzulę:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Warszawa
Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientami rocznie, w tym zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, jak i największymi światowymi korporacjami. Obecnie dla naszego klienta poszukujemy osób na stanowisko:Księgowy ds. zobowiązań (AP Accountant) z j. angielskim Jakie zadania Cię czekają? Dział AP (Accounts Payable) w księgowości korporacyjnej zajmuje się całym procesem zobowiązań od momentu otrzymania dokumentu księgowego, po wykonanie płatności. Obecnie, dla naszego klienta – międzynarodowej kancelarii prawnej – poszukujemy osób z biegłą znajomością języków obcych do współpracy ze strategicznymi klientami firmy – m. in. z Wielkiej Brytanii czy Hong-Kongu. Jako Księgowy w dziale AP będziesz codziennie odpowiadał za: Pracę z fakturami zakupowymi: weryfikacja i analiza, kodowanie, księgowanie Przygotowywanie oraz wykonywanie płatności za usługi Sprawdzanie ewentualnych niezgodności i wyjaśnianie Kontakt z dostawcami w języku obcym – angielskim, niemieckim, włoskim lub niderlandzkim Tworzenie cyklicznych raportów dotyczących faktur oraz płatności Generowanie danych niezbędnych do zamknięcia miesiąca Uczestniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych audytach Oczekujemy: Min. rocznego doświadczenia w księgowości – mile widziane w dziale zobowiązań Biegłej znajomości języka korporacyjnego firmy, czyli języka angielskiego Wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: finanse, ekonomia, księgowość Otwartości i komunikatywności Chęci do rozwoju i podjęcia długofalowej współpracy Dlaczego ta oferta jest tak atrakcyjna? Nasz klient oferuje stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, którą po okresie próbnym przedłużysz od razu na czas nieokreślony! Firma, dla której prowadzimy rekrutację, jest światowym liderem w branży prawniczej – jest to elitarna i rozpoznawalna marka. Czeka Cię tu międzynarodowe środowisko – w codziennej pracy będziesz w większości korzystał ze swoich umiejętności językowych. Indywidualne podejście do kandydata i atrakcyjne wynagrodzenie, stosowne do jego doświadczenia. Bogaty pakiet benefitów – m. in. karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie oraz podróżne Realne możliwości rozwoju – zarówno awansu na stanowiska wyższego szczebla, jak i podnoszenia kwalifikacji przez liczne szkolenia oferowane przez firmę
Alior Bank Spółka Akcyjna
Gdańsk
Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny i jedna z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. To miejsce dla ludzi, którzy mają pomysły i odwagę biznesową, by wyznaczać nowe standardy bankowości.Nasze podejście do biznesu oraz tempo rozwoju wielokrotnie były doceniane w plebiscytach najbardziej prestiżowych  magazynów finansowych, m.in. w 2014 i 2015 r. jako pierwszy w historii polski bank otrzymaliśmy prestiżowy tytuł „Najlepszy europejski bank detaliczny” przyznawany przez „Retail Banker International”.Dynamiczny wzrost Alior Banku i zmiany zachodzące na rynku usług bankowych stwarzają wiele możliwości zdobywania ciekawych doświadczeń i wchodzenia w nowe role.Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:Jeżeli jesteś osobą, która:posiada minimum roczne doświadczenie we współpracy z Klientami Biznesowymi (do 5 mln PLN obrotu rocznego) w bankudobrze zna zagadnienia związane z funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw, w tym rozliczających się w formie KPIR oraz pełnej księgowościposiada doświadczenie w sprzedaży w bankowości poparte sukcesami sprzedażowymipotrafi aktywnie pozyskiwać Klientów Biznesowychumie nawiązywać i budować długofalowe relacje z Klientami Biznesowymidobrze zna produkty bankowe dedykowane Klientom Biznesowym (ze szczególnym uwzględnieniem produktów kredytowych)jest nastawiona na realizację celówposiada wykształcenie wyższe (wykształcenie ekonomiczne jako dodatkowy atut)Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:sprzedaży produktów i usług bankowych dedykowanych Klientom Biznesowym (do 5 mln PLN obrotu rocznego)aktywnym pozyskiwaniu Klientów Biznesowych (do 5 mln PLN obrotu rocznego)budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z Klientami Biznesowymikompleksowej obsłudze Klientów Biznesowych zgodnie z najwyższymi standardami jakościzatrudnienie w oparciu o umowę o pracęrealne możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o indywidualne ścieżki awansówatrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy i prowizjiprofesjonalne szkolenie wprowadzające i rozwijające kompetencjedofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe itp.)
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Częstochowa, śląskie
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Księgowy w Dziale Rachunkowości (SER)dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowej,obsługiwanie zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne,prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz informacji Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki),umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu,samodzielność, inicjatywa, kreatywność,umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 Katowicez dopiskiem „nabór – księgowy – Dział Rachunkowości (SER) – I US Częstochowa” Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,- obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,- zagrożenie korupcją,- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze - budynek składa się z 2 połączonych segmentów (2 piętra i 6 pięter) wyposażonych w windy,- oświetlenie sztuczne i naturalne,- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
Nationale Nederlanden S.A.
Gdańsk
Doradca ds Ubezpieczeń i InwestycjiMiejsce pracy: Gdańsk (pomorskie, Polska)Nr ref.: 233496Nationalen Nederlanden ma silne, międzynarodowe korzenie - jesteśmy częścią Grupy NN obecnej w ponad 18 krajach w Europiei Japonii. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach, emeryturach i inwestycjach.Działamy w Polsce od 1994 roku i znajdujemy się w czołówce ubezpieczycieli, zabezpieczając przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich. Firma dzieli się na trzy spółki: Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.aktywnie poszukiwać Klientów indywidualnych oraz firmowych,prowadzić spotkania i rozmowy z Klientami,dbać o utrzymanie długofalowych relacji z Klientami,realizować oczekiwane cele sprzedażowe i zadania oparte na wyjątkowym podejściu do Klienta,dbać o rozbudowę i rzetelną obsługę portfela swoich Klientów. Oczywiście przygotujemy Cię do tej roli – na wstępie otrzymasz profesjonalne szkolenie wdrożeniowe (a po jego ukończeniu dostaniesz 1000 zł. zwrotu kosztów dojazdu).Wymagania:dobrze zorganizowanych,wytrwałych i konsekwentnych w działaniach,komunikatywnych/ lubiących pracę z drugim człowiekiem,chcących się rozwijać,posiadających min. średnie wykształcenie.Oferujemy:Zarabiaj na własnych zasadach - Atrakcyjne dochody, część stała 2500zł + wysokie prowizje od sprzedaży polis oraz docenienie w postaci premii za osiągane wyniki.Pracuj skąd chcesz – stawiamy na wygodę i elastyczność pracy, zachowując przy tym wpisaną w nasze DNA zasadę work-life balance.Korzystaj z szerokiego pakietu benefitów - ubezpieczenie grupowe, opieka Medicover, karta Multisport.Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).
3000.00
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
-Tarnów, ul. Stanisława Konarskiego
Księgowość i kadry.Wymagania: 1 rok doświadczenia, może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca w Tarnowie od pon. do pt. na jedną zmianę w godz.: 8.00 - 16.00; wynagrodzenie: 3 000 zł brutto. Kontakt: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; ul. Stanisława Konarskiego 16, 33-100 Tarnów; wcześniejszy kontakt tel.: 14 639 10 90; CV i list motywacyjny przesyłać na adres e-mail: m.k.budsystem@vp.pl
Gi Group Sp z o.o.
Poznań, wielkopolskie
#ogl p{text-align: inherit; color: #555} #ogl p strong{font-weight: 700;} #H4link_main{width: 598px;margin: auto; font-size: 16px;font-family: Myriad Pro,Helvetica,sans-serif; text-align:left; line-height:1.25em;margin-bottom:5px; border: 1px solid #ccc;} #H4link_main strong{font-weight: 700 !important; color: #555 !important;} #H4link_main b{font-weight: 700 !important; color: #555 !important;} #H4link_main .h4linkborder{background: #fff;} #H4link_main .h4linkborder .H4link_obejma {background: #fff;} #H4link_main div.H4link_blok {width: calc(100% - 40px); clear: both; text-align: left; font-size: 13px;} #H4link_main div.H4link_blok ul{margin: 0; padding: 0; color: #555; list-style: none;} #H4link_main div.H4link_blok ul li{padding: 0 0 0 18px; position: relative; font-size: 13px; font-weight: 400; color: #555; list-style: none;} #H4link_main div.H4link_blok ul li:before{content: '-'; position: absolute; left: 0;} Gi Group jest międzynarodową agencją doradztwa personalnego, której głównym zadaniem jest oferowanie w pełni wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w których działamy. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570.Dla naszego Klienta - międzynarodowego centrum finansowo-księgowego obsługującego kraje europejskie (SSC) - poszukujemy osób na stanowisko: Treasury Accountant Numer referencyjny: PZ_SDT_0518 Miejsce pracy: Poznań ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Uzgadnianie sald kont bankowychBieżąca kontrola kursów walutowychPrzetwarzanie transakcji księgowychTworzenie niezbędnych raportówUdział w zamknięciach okresów księgowych WYMAGANIA:Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w ramach księgowości korporacyjnej (SSC/BPO; najlepiej w obszarze GL, Treasury, Intercompany, AR)Wykształcenie kierunkowe: księgowość, finanse, ekonomia lub matematykaBiegła znajomość języka angielskiegoBardzo dobra znajomość pakietu MS OfficeUmiejętność analitycznego myśleniaKreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów NASZ KLIENT OFERUJE:Umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcąPrzyjazne, międzynarodowe środowisko pracyRozbudowany pakiet benefitówMożliwość uczestnictwa w kursach językowych odbywających się w siedzibie firmyPerspektywę rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy Osoby, które spełniają powyższe wymagania zachęcamy do przesłania CV za pomocą przycisku aplikowania. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i wszystkie przesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:   „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez firmę GI Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji oraz udostępnienie danych potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzonych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997r (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). o Ochronie Danych Osobowych. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.” Opublikowane przez: