Warunki korzystania

Witamy!

Dziękujemy za odwiedzenie RULLA.COM. Portal RULLA, strona domowa którego znajduje się pod adresem www.rulla.com, wyszukiwarka RULLA podlega warunkom obsługi i korzystania (dalej "warunki"), przedstawionymi poniżej.!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI. PODCZAS UZYSKIWANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG RULLA, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI, MOŻE BYĆ ODMOWA DOSTĘPU I PRAWA DO KORZYSTANIA Z USŁUG RULLA.!

Serwisy Rulla!

RULLA jest właścicielem i zarządza Usługami RULLA. RULLA przedstawia Państwu usługi (dalej — usługi) do użytku niekomercyjnego serwisu https://rulla.com (dalej — serwis) zgodnie z niniejszymi warunkami. Komercyjne korzystanie z serwisu (w tym do zarządzania kampaniami) reguluje się na podstawie innych umów zawartych bezpośrednio z odbiorcą tych usług.!

Nie możecie Państwo korzystać z usług, jeśli jest to niezgodnie z prawem kraju, rezydentem którego jesteście lub terytorium, gzie się znajdujecie podczas korzystania z usług.!

Obowiązki Państwa strony!

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług serwisu RULLA tylko w celach, zgodnych z prawem. Możecie Państwo korzystać z usług RULLA tylko jako ogólny przewodnik dla wyszukiwania, użytku osobistego i nie możecie korzystać z usług RULLA dla innych celów. Możecie Państwo pobierać, wyświetlać i drukować jedną kopię materiału, przedstawionego na portalu, tylko dla osobistego, niekomercyjnego użytku.!

Użytkownik zgadza się nie ingerować w Usługi RULLA, serwery lub sieci podłączone do Usług RULLA ani ich nie zakłócać, a także nie stosować się do żadnych wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci połączonych z Usługami RULLA. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody użytkownik nie może: (a) zezwalać, włączać ani w żaden inny sposób wspierać przesyłanie niezamówionej reklamy komercyjnej lub nagabywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (spamu) od do lub przez służby RULLA; lub (b) uruchomić służby RULLA, domową stronę RULLA, zamieszczać wyskakujące reklamy na takich stronach lub wpływać na wyświetlanie takich stron.!

Znak targowy

RULLA oraz inne związane z nimi nazwy handlowe, grafiki, logo i znaki usługowe, używane w służbach RULLA, są znakami towarowymi RULLA i nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika bez uprzedniej zgody pisemnej. Niezależnie od powyższego, nazwy handlowe lub inne znaki towarowe zawarte w wynikach wyszukiwania, są własnością osób trzecich, a RULLA nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za takie znaki towarowe.!

Modyfikacja

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie zmienić usługi RULLA lub warunki niniejsze, lub zmodyfikować, zatrzymać lub przerwać świadczenie Usług RULLA lub jakiekolwiek ich części z powiadomieniem lub bez niego. Zgadzacie Państwo się z tym że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za wszelkie zmiany Usług RULLA lub niniejszych warunków, lub zmiany, zawieszenia lub zakończenia Usług RULLA. Dalsze korzystanie z Usług RULLA po powiadomieniu o wszelkich zmianach danych warunków potwierdza Państwa zapoznanie i zgodę na takie zmiany i na przyjęcie tych zaktualizowanych warunków.!

Prywatność

Wasza prywatność jest ważną dla nas. Wszystkie informacje uzyskane od użytkownika w związku z korzystaniem z Usług RULLA, podlegają naszej polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zobaczyć naszą politykę prywatności, która jest włączona do niniejszych warunków.!

Akceptując niniejsze warunki, zgadzacie się Państwo również z polityką prywatności RULLA.!

Zrzeczenie się gwarancji

USŁUGI RULLA ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W USŁUGACH RULLA SĄ DOSTARCZANE "JAK JEST". RULLA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE WYRAŹNE, DOMNIEMANE I USTAWOWE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ INTEGRACJI SYSTEMOWEJ. RULLA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I WYKONANIA USŁUG RULLA. RULLA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB PORAD, OTRZYMANYCH PRZEZ USŁUGĘ RULLA. RULLA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI NA USŁUGI LUB TOWARY OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM LUB REKLAMY W USŁUGACH RULLA LUB OTRZYMANE PRZEZ JAKIEKOLWIEK LINKI DOSTARCZANE PRZEZ USŁUGI RULLA, ORAZ WSZELKIE INFORMACJE LUB RADY OTRZYMANE POPRZEZ JAKIEKOLWIEK LINKI DOSTARCZANE W USŁUGACH RULLA.!

Ograniczenia odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA RULLA ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z USŁUG FIRMY RULLA LUB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI RULLA, W TYM MIĘDZY INNYMI, SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STRATY WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NAWET JEŚLI RULLA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W ZWIĄZKU Z JAKIKOLWIEK POROZUMIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI.!

TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZYM JEST SPOWODOWANA TA SZKODA (A) PAŃSTWA NADUŻYCIE, UZALEŻNIENIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG RULLA; (B) PRZERWANIE, POWSTRZYMANIE LUB PRZERWANIE PROWADZENIA USŁUG RULLA; (C) PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE, PORADY LUB MATERIAŁY PRZESŁANE, DOSTĘPNE, LUB OTRZYMANE ZA POMOCĄ USŁUG RULLA; (D) KOSZTY TOWARÓW ORAZ USŁUG. !

JEŚLI NIE PASUJĄ PAŃSTWU JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG FIRMY RULLA JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ROZWIĄZANIEM JEST PRZERWANIE UŻYWANIA USŁUG FIRMY RULLA.!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY RULLA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z USŁUG RULLA LUB ZWIĄZANE Z USŁUGAMI RULLA NIE PRZEKRACZA PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50 USD). SZCZEGÓLNE ROSZCZENIA NIE POWIĘKSZĄ TEGO OGRANICZENIA. LICENCJODAWCY FIRMY RULLA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEMOŻNOŚCI OSIĄGNIĘCIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.!

Wyjątki i ograniczenia

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń i zrzeczenie się odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do Państwa. W zakresie, w jakim nie możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, rezygnować z jakiejkolwiek domniemanej gwarancji lub ograniczać nasze zobowiązania, zakres i czas trwania takiej gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie minimalny w ramach obowiązującego prawa.!

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić, ubezpieczyć i zwolnić firmę RULLA, jego urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników od wszelkich szkód, kosztów, reklamacji, strat, wydatków lub zobowiązań, wynikających z: (a) jakiegokolwiek rzeczywistego lub domniemanego naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków; (b) wirusów, trojanów, robaków, program szpiegujących lub innego złośliwego oprogramowania, wprowadzonych przez użytkownika w Usługi RULLA lub (w) naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby lub organizacji.!

Powiadomienie i porządek złożenia pozwu o naruszenie praw autorskich lub praw własności intelektualnej

RULLA szanuje własność intelektualną innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw. W odpowiedź na takie powiadomienia możemy usunąć z wyników wyszukiwania lub wyłączyć dostęp do materiału, który rzekomo narusza prawa.!

Jeśli uważacie Państwo, że firma RULLA umieszcza w wynikach wyszukiwania treści, które zostały skopiowane, rozpowszechnione lub użyte przez osobę trzecią w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy dostarczyć przedstawicielowi RULLA pisemne informacje określone poniżej:!

Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej;!

Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, prawo której, twoim zdaniem, zostało naruszone;!

Opis miejsca, w którym znajduje się materiał naruszający prawa autorskie, należy podać wyszukiwane hasło, które posłużyło dla znalezienia materiału przypuszczalnie naruszającego prawa;!

Twój adres, numer telefonu oraz adres e-mail;!

Oświadczenie o tym, że macie Państwo dobre przekonanie, że deklarowane naruszenie praw nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych właścicieli własności intelektualnej, jego upoważnionego agenta lub prawa;!

Oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jesteście Państwo właścicielem praw autorskich lub innej własności intelektualnej, lub jesteście upoważnieni do działania w imieniu praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej; oraz
Państwa podpis.!

Powiadomienia o naruszeniu praw autorskich lub innych naruszeń praw własności intelektualnej, należy zgłaszać na adres.!

Zaprzestanie!

Możemy zakończyć korzystanie z usług RULLA bez uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli uważamy, że użytkownik naruszył niniejsze warunki. W każdej chwili możecie Państwo przerwać dostęp do usług RULLA.!

Usuwanie materiałów!

RULLA może usunąć dowolny link z wyników wyszukiwania (a) w celu ograniczenia odpowiedzialności RULLA lub dowolnego użytkownika z usług RULLA; lub (b) zgodnie z wymogami prawa. RULLA czasami otrzymuje prośby o usunięcie linków z wyników wyszukiwania. Chociaż RULLA zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia takich wniosków, ogólne podejście RULLA do takich wniosków odzwierciedla następujące zasady:!

Wyniki wyszukiwania RULLA składają się głównie z informacji, która została zidentyfikowana, zindeksowana i skompilowana za pomocą zautomatyzowanego procesu bez uprzedniej oceny przez ludzi. Biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji o stronach internetowych dodawanych, usuwanych lub zmienianych często, RULLA nie może przeskanować wszystkich udostępnionych wyników wyszukiwania. Dla każdego materiału odzwierciedlonego w wynikach wyszukiwania, RULLA będzie rozpatrywać w każdym przypadku prośby o usunięcie z wyników wyszukiwania.!

Inne

Terminy stanowią całość, wyłączną i ostateczną deklarację umowy między Państwem a RULLA w odniesieniu do przedmiotu i regulują korzystanie przez Państwo z usług RULLA, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub negocjacje między Państwem a RULLA w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Terminy i relacje między Państwem a RULLA podlegają przepisom prawa Brytyjskich wysp Dziewiczych, i nie są sprzeczne z zasadami prawa, nie wymagają ingerencji prawa innego stanu lub kraju.!

Niezdolność RULLA wykonywać lub egzekwować jakiekolwiek prawo lub postanowienia warunków nie stanowi zrzeczenia takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu jest uznane za nieważne przez sąd odpowiedniej jurysdykcji lub przez Arbitra, Państwo a firma RULLA jednak zgadzają się z tym, że sąd lub arbiter powinni starać się realizować swoje zamiary i firmy RULLA, co znalazło odzwierciedlenie w tej pozycji, a pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w pełnej mocy i skuteczności.!

PAŃSTWO ZGADZACIE SIĘ, ŻE NIEZALEŻNIE OD NORMATYWÓW LUB PRZEPISÓW MAJĄCYCH ODWROTNY EFEKT JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA LUB POZYCJA PRAWNA, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG RULLA, A POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO ZAISTNIENIU PODSTAWY DLA NIEGO. Tytuły sekcji w warunkach przeznaczone są wyłącznie dla wygody i nie mają prawnego lub umownego efektu.!